Povinné zverejňovanie zmlúv

Zákonom NRSR č.392/2011 z 19.októbra 2011, sa ruší nariadenie vlády o limitoch na faktúry a objednávky od 1.januára 2012.

Legislatíva

Zákon NRSR č.392/2011 Z.z. - ÚČINNÝ OD 01.01.2012

Nariadenie vlády SR č.118/2011 Z.z. - ZRUŠENÉ OD 01.01.2012

 

ARCHÍV  2011

OZNAM  : Obec podľa Nariadenia vlády SR č. 118/2011 z 30. marca 2011 nezverejňuje  od 01.05.2011 objednávky tovarov, služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré nepresahujú sumu 1000,- eur bez dane z pridanej hodnoty.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 118/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.   

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z. nariaďuje:
Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

faktúry, zmluvy, objednávky

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky a verejné obstarávanie

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
Obecný úrad Honce na tejto webovej stránke zverejňuje faktúry, zmluvy a objednávky na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2020

OKTÓBER 

Zapisnica z vyhodnotenia ponuk

 

Výzva na predkladanie ponúk - Prvé detské ihrisko v obci

1 - Vyzva.pdf
2 - Príloha č. 1 - VV.xlsx
3 - Príloha č. 2, 3, 4.pdf
4 - Príloha č. 5 - ZoD.pdf
5 - Príloha č. 6 PD.pdf

 

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 2019

NOVEMBER

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

JANUÁR 2011

faktúra T-com - telefón

faktúra plynári - plyn

faktúra O2 - mobil

faktúra vodári - vodné

faktúra vodári - pokračovanie

faktúra Finančný spravodajca - doplatok
faktúra kontrolór
faktúra kontrolór - príloha
faktúra Brantner - vývoz smetí
faktúra za elektrinu - ročné zúčtovanie - preplatok
faktúra za elektrinu - príloha 1
faktúra za elektrinu - príloha 2
faktúra za elektrinu - príloha 3
faktúra Topset - ročná aktualizácia programov dane a obyvatelia

POISTNÁ ZMLUVA - aktivační pracovníci

 

FEBRUÁR 2011

faktúra elektrina - preddavková platba
faktúra - ročná kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia

faktúra plynári - plyn
faktúra T-com - telefón

faktúra Aktiva - toner- voľby

faktúra O2 mobil

faktúra Brantner- vývoz smetí

faktúra SOZA- slovenský ochranný zväz autorský

faktúra stavebny urad
faktúra kontrolor

faktúra stavebny urad
 

MAREC 2011

faktúra plynári - plyn

faktúra T-com - telefón

faktúra O2 mobil

faktúra - OTP banka poplatok

faktúra Brantner - vývoz smetí

faktúra kontrolor

faktúra Free-zona

faktúra - vodné a stočné

OBJEDNÁVKA - kataster informácie
OBJEDNÁVKA - notebook

NÁJOMNÁ ZMLUVA

 

APRÍL 2011

faktúra plyn

faktúra telefón

faktúra O2 mobil

faktúra vodné

faktúra DOXX stravné lístky

faktúra Brantner - vývoz smetí

faktúra miestny rozhlas

faktúra kontrolór

faktúra kontrolór -príloha

OBJEDNÁVKA - miestny rozhlas

 

JÚN 2011

ZMLUVA O NÁJME reklamnej plochy

DAROVACIA ZMLUVA

POISTNÁ ZMLUVA - aktivační pracovníci

 

 

JÚL 2011

POISTNÁ ZMLUVA - aktivační pracovníci

ZMLUVA O NÁJME

 

AUGUST 2011

DAROVACIA ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA

ZMLUVA O NÁJME

 

NOVEMBER 2011

ZMLUVA VVaK