Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené z 5 poslancov.
       
 Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie. Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

      Svoje záležitosti si môžete vybaviť na úrade osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby.

        Úradné záležitosti vybavuje administratívna pracovníčka obce Mgr. Veronika Gallová.

 

Úradné hodiny 

Pondelok

7:00 – 12:15

12:45 - 15:00

Utorok

7:00 – 12:15

12:45 - 15:00

Streda

7:00 – 12:15

12:45 - 17:00

Štvrtok

7:00 – 12:15

nestránkový deň

12:45 - 15:00

nestránkový deň

Piatok

7:00

13:00


 

        Obec je súčasťou Združenia obcí Mikroregión Štítnická dolina, do ktorého patria nasledovné obce:
Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunová Teplica, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

        Obec Honce je tiež členom Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel. Cieľom združenia je najmä:

a) obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky,
b) predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy,
c) zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.