Zasadnutie obecného zastupiteľstva

03.03.2014 14:30

Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 07.03.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Účtovná závierka za rok 2013

6. Návrh rozpočtu na rok 2014

7. Rôzne a diskusia

8. Návrh a prijatie uznesení

9. Záver