Zasadnutie obecného zastupiteľstva

09.12.2014 14:23

Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 12.12.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 
PROGRAM:
 
1. Otvorenie zasadnutia
 
2. Určenie zapisovateľa a overovatel'ov zápisnice
 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
     o zvoleni novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
     (predseda miestnej volebnej komisie)
 
4. Zloženie sl'ubu novozvoleného starostu obce
 
5. Zloženie sl'ubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávat' a viest'
    zasadnutia obecného zastupiteľstva
 
9. Návrh na zriadenie komisie a vol'ba jej predsedu, členov komisie
 
10. Určenie platu starostu obce
 
11. Určenie zástupcu starostu obce
 
12. Čerpanie a úprava rozpočtu za rok 2014
 
13. Návrh rozpočtu na rok 2015
 
14. Náhrada platu starostu za nevyčerpanú dovolenku
 
15. Diskusia
 
16. Schválenie uznesení
 
17. Záver