Zasadnutie obecného zastupiteľstva

26.08.2015 10:14
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 26.08.2015 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. VZN o čistote obce a verejnom poriadku

6. Štatút obce

7. Čerpanie a úprava rozpočtu k 30.06.2015

8. Rôzne a diskusia

9. Návrh a prijatie uznesení

10. Záver