Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach

11.12.2015 15:01

Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 18.12.2015 /piatok/ sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Určenie overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesení
  5. Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2015
  6. Návrh rozpočtu na rok 2016
  7. Rôzne a diskusia
  8. Návrh a prijatie uznesení
  9. Záver