Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach

11.11.2015 10:02

Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 18.11.2015 /streda/ sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:

 

Program

    1. Otvorenie

    2. Schválenie programu zasadnutia

    3. Určenie overovateľov zápisnice

    4. Kontrola uznesení

    5. Rôzne

    6. Diskusia

    7. Návrh na prijatie uznesení

    8. Záver