Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Honciach - 23.10.2018 - Pozvánka

17.10.2018 09:23

P O Z V Á N K A

 

        Pozývam  Vás  na  riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Honciach,  ktoré  sa     uskutoční  dňa  23.10.2018  /utorok/  so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce.

 

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Rôzne a diskusia

6. Návrh na prijatie uznesení

7. Záver