Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Honciach - 02.09.2020 - Pozvánka

25.08.2020 09:51

P O Z V Á N K A

        Pozývam  Vás  na  riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Honciach,  ktoré  sa     uskutoční  dňa  02.09.2020  /streda/  so začiatkom o 17:00 h. v kancelárii starostu obce.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce – upozornenie prokurátora - príloha zaslaná na e-mailovú adresu

6. Rôzne a diskusia

7. Návrh na prijatie uznesení

8. Záver