Preskúšanie elektromotorických sirén v roku 2020 - Okresný úrad Rožňava - odbor krízového riadenia

16.12.2019 07:55

Na základe usmernenia sekcie krízového riadenia MV SR č. SKR-00R2-2019/000518-001 zo dňa 28. 11. 2019, organizačného a technického zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2020, v zmysle ustanovenia § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických         a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, bude preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén v roku 2020 vykonané a nasledovne :

      elektromotorické sirény ovládané miestne vykonajú všetky obce a mestá v okrese Rožňava v nižšie uvedených termínoch :

10. január   14. február    13. marec             17. apríl         15. máj             12. jún  

10. júl          14. august      11. september     9. október    13. november  

Akustické preskúšanie sirén vykonať vo vyššie uvedených termínoch v jednotnom čase o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom.