Povinnosti účastníka škodovej udalosti

15.05.2011 22:44

Na základe žiadosti Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave informujeme verejnosť o povinnostiach účastníka škodovej udalosti:

     Zákon o cestnej premávke v § 64 definuje dopravnú nehodu nasledovne:

(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona t. j. 3990 €.

(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak

a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.
     Zákon o cestnej premávke v § 66 ods. 6  stanovuje povinnosti účastníka škodovej udalosti nasledovne:

     Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje a zároveň vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa zákona č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Úkony účastníka škodovej udalosti následne po jej vzniku, ktorými zavinenie škodovej udalosti priamo či nepriamo priznáva ( napr. ponechanie písomného kontaktu na svoju osobu na poškodenom vozidle na parkovisku),  nie sú s poukazom k citovaným ustanoveniam zákona o cestnej premávke riadnym splnením zákonom ustanovených povinnosti účastníka škodovej udalosti, čo má za následok, že predmetná udalosť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za škodovú udalosť. Po jej ohlásení príslušníkovi Policajného zboru bude považovaná za dopravnú nehodu podľa § 64  zákona o cestnej premávke. Takéto konanie je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o cestnej premávke so všetkými dôsledkami, ktoré z takého konania vyplývajú. Sankčný postih za takéto konanie je v správnom konaní uloženie pokuty od 300 do 1300 € kumulovane s uložením zákazu činnosti viesť motorové vozidlo od 1 do 5 rokov ).