Obecné zastupiteľstvo 22.03.2018 - Pozvánka

15.03.2018 09:18

P O Z V Á N K A

 

        Pozývam  Vás  na  riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Honciach,  ktoré  sa     uskutoční  dňa  22.03.2018  /štvrtok/  so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Záverečný účet za rok 2017

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Honce za rok 2017

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

8. Rôzne a diskusia

9. Návrh na prijatie uznesení

10. Záver