Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach 11.07.2017 - Pozvánka

10.07.2017 09:01

        Pozývam  Vás  na  riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Honciach,  ktoré  sa     uskutoční  dňa  11.07.2017  /utorok/  so začiatkom o 18.00 hodine v kancelárii starostky obce.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Určenie overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesení
  5. Rôzne a diskusia
  6. Návrh na prijatie uznesení
  7. Záver