Obecné zastupiteľstvo 04.06.2018 - Pozvánka

01.06.2018 08:43

P O Z V Á N K A

 

        Pozývam  Vás  na  riadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Honciach,  ktoré  sa uskutoční  dňa  04.06.2018  /pondelok/  so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Honce

6. Rôzne a diskusia

7. Návrh na prijatie uznesení

8. Záver