Určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.01.2011 18:25

    Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže do 28.02.

bežného roka na základe nasledovných podkladov:

a/ potvrdenie o návšteve školy študentov SŠ a VŠ (ak sa dlhšiu dobu nezdržiavajú v obci – pravidelne minimálne týždeň)

b/ pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní (ak sa dlhšiu dobu nezdržiavajú v obci – pravidelne

minimálne týždeň),

c/ potvrdenie cudzineckej polície, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí.

 

    Poplatok sa určuje na obdobie : jeden kalendárny rok

 

    O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:

a/ u študentov SŠ a VŠ, ktorí sa v mieste štúdia zdržiavajú pravidelne minimálne týždeň,

b/ FO s prechodným pobytom v obci Honce,

c/ FO, ktoré sa dlhšiu dobu zdržiavajú v mieste zamestnania pravidelne minimálne týždeň,

d/ FO s dlhodobým pobytom v zahraničí a to v lehote do 28.2. bežného roka

 

    Od poplatku je oslobodená:

a/ FO, ktorá sa po celý rok vôbec nezdržiava v obci.

b/ FO, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a písomne prehlási, že uvedenú nehnuteľnosť po celý rok vôbec neužíva.