Október - Faktúry 2019

31.10.2019 08:42
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
144/2019 FinalStav
s. r. o. Rožňava
34 139,00 26.09.2019 faktúra za dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 31.10.2019 2016 Zmluva o dielo
zo dňa 05.04.2016
09.10.2019 30.09.2019
PP
145/2019 JATIX s. r. o. 64,00 27.09.2019 faktúra za zálohovanie a aktualizáciu WinIbeu a WinPam 31.10.2019 --- --- 08.10.2019 07.10.2019
PP
146/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.10.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2019 31.10.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.10.2019 07.10.2019
PP
147/2019 Orange Slovensko,
a. s.
27,40 07.10.2019 faktúra za mobil 31.10.2019 2012 A6672448 17.10.2019 10.10.2019
PP
148/2019 Slovenský futbalový zväz 314,00 07.10.2019 členský poplatok, poplatok za žiadosť o transfer, odmena delegovaných osôb 31.10.2019 --- --- 10.10.2019 09.10.2019
pp
149/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 08.10.2019 faktúra za zemný plyn 31.10.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.10.2019 10.10.2019
PP
150/2019 Slovak Telekom
a. s.
14,09 09.10.2019 faktúra za telefón 31.10.2019 2012 9902390959 18.10.2019 10.10.2019
PP
151/2019 Východoslovenská energetika a. s.  73,01 15.10.2019 faktúra za elektrinu VO 31.10.2019 2019 055100307506 22.10.2019 18.10.2019
PP
152/2019 Obec Slavošovce 93,85 17.10.2019 faktúra za kontrolóra 09/2019 31.10.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 28.10.2019 18.10.2019
PP
153/2019 RES Promotion, s. r. o. 599,11 17.10.2019 faktúra za reklamné predmety - Mesiac úcty k starším - spoloč. podujatie 31.10.2019 --- --- 23.10.2019 18.10.2019
PP
154/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
623,56 21.10.2019 faktúra za TKO 31.10.2019 2012 6C1003 29.10.2019 25.10.2019
PP
155/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
154,98 21.10.2019 faktúra za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 31.10.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.10.2019 25.10.2019
PP
156/2019 Lisák Stanislav, Rožňava 100,00 21.10.2019 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkjon tecxhnika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac júl - september 31.10.2019 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 28.10.2019 25.10.2019
PP
157/2019 FinalStav
s. r. o.
37868,08 24.10.2019 faktúra na základe zmluvy o dielo za dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 31.10.2019 2016 Zmluva o dielo zo dňa 05.04.2016 01.11.2019 28.10.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
FinalStav s. r. o.  Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
JATIX s. r. o. Koceľovce 59
049 35 Ochtiná
44585195
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
RES Promotion, s. r. o. Pekná 8
040 01 Košice 1
46998594
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
FinalStav s. r. o. Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť