Daňové povinnosti občanov - Oznam Obce Honce

22.01.2020 10:59

Daň z nehnuteľnosti

Termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31.01.2020 !

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2020.

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy (alebo z iného dôvodu zmeny vlastníctva), pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

Daň za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane,a to v hotovosti na Obecnom úrade v Honciach alebo alebo bankovým prevodom.