erb, vlajka, pečať

Obec Honce - erb

 

Obec Honce

 
Erb Honce  
 
 
 
 
 
Honce 54
 
 
049 32 Štítnik

  

Oblasť historického Gemera sa už od konca 16. storočia vyznačovala pomerne vyspelou sfragistickou a s ňou súvisiacou heraldickou tvorbou. Dôkazom toho sú mnohé obecné pečate. Patrí medzi ne aj pečať Honiec pochádzajúca z roku 1741. Nachádza sa na viacerých písomných dokumentoch. Ale čo je osobitne cenné, zachovalo sa aj originálne pečatidlo, ktorým tieto odtlačky boli urobené. Celé bolo vyhotovené z mosadze, s matricou o priemere 29 mm. V perlovcovom medzikruží je vyrytá majuskulná latinská legenda: Sigillvm possessionis Gencs (Pečať obce Honce). V strede pečatného poľa sú zobrazené symboly roľníctva čerieslo a lemeš. Z horného priestoru medzi nimi zo srdiečka vyrastajú na trojstopke tri ružičky, dolu po stranách dva trojtrsy trávy.

Medzi nimi sa nachádza letopočet 1741. Tento znak celkom jednoznačne dokazuje, že v prvej polovici 18. storočia bolo už dominantným zamestnaním, respektíve hlavnou obživou obyvateľov Honiec roľníctvo.

Na základe týchto skutočností bol súčasný znak Honiec dopracovaný do potrebnej heraldickej podoby nasledovne: Celá kompozícia bola umiestnená na červený polokrúhly štít, pričom čerieslo, lemeš a kvety ruží sú strieborné (biele), kým srdiečko, z neho vyrastajúca trojstopka a obidva trsy trávy sú zlaté (žlté).

 

Obec Honce - vlajka

 

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), žltej (2/8), červenej (1/8), bielej (1/8), žltej (2/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Obec Honce - pečať